PIER Company - leading engineering & construction company
منو
سامانه ساخت مسکن پایر

انبوه سازی مسکن و مجتمع های چند منظوره


با نگاه به نیاز انباشته و روزافزون به خانه و كاشانه در ایران و دیگر كشورهای رو به آبادانی جهان، شركت پایر برآن شد تا سامانه ای برتر و كارآمد را در پاسخ به این نیازها فراهم آورد. در این راستا همه شیوه های نوین ساخت بررسی شد تا سامانه ای بهینه و درخور اقلیم های گوناگون و به ویژه پایدار در برابر پدیده های ویرانگر برگزیده شود به گونه ای كه بتواند در ایران و دیگر كشورهای رو به آبادانی و یا آباد نیز بكار گرفته شود.
پس از پژوهش ها و بررسی های درون و برون مرزی، سرانجام با گزینش و درهم آمیزی چند شیوه ساخت و ساختار سازه ای، سامانه ساخت پایر پدیدار شد كه بنیان آن بر ساختار های زیر استوار است :

 

ساختار طراحی سازه

  • كاربرد دیوارهای باربر و برشگیر بتن آرمه (Concrete Load Bearing Shear Wall)
    • كاربرد آسمانه (سقف) دال دوگانه بتن آرمه (Double Slab Concrete Floor)ساختار شیوه ساخت

  • كاربرد قالبهای پیشرفته و پیمون دار بالارونده برای ساخت دیوارها و میز پرنده یا پیمون دار برای آسمانه ها
    • بهره گیری از بتن ریزی در جا و پیوسته برای همه بخشهای سازه (دیوارها، ‌آسمانه ها، پله ها و ...)